Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Когут Уляна Андріївна (далі – “Виконавець”), зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 ст. 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмами Продуктів, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://vernerfit.com/, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.
1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Програми відповідного Продукту.
1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку і здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.
1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.
1.7. Продукт — виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг), аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), текстових інформаційних матеріалів або об’єднання перерахованих форм вираження у комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації на задану тему з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про предмет, що розглядається, а також вироблення певних навичок у досліджуваній сфері діяльності.
1.8. Програма Продукту — детальні умови надання конкретної Послуги, які розміщуються на сайті та/або повідомляються Користувачеві шляхом їх надсилання електронною поштою або через відправлення повідомлень до месенджера, зазначеного Користувачем при реєстрації, які включають, в тому числі, але не виключно, такі умови :
1.8.1. Назва, предмет та зміст Продукту;
1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Продукту;
1.8.3. Вартість продукту.
1.8.4. Порядок оплати.
1.8.5. Умови відмови Користувача від договору тощо.
1.9. Відтворення (завантаження) – така форма доступу Користувача до Продукту, при якому здійснюється створення копії Продукту в електронній (цифровій) формі зі збереженням у пам’яті Пристроїв Користувача або без нього.
1.10. Пристрій – означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але, не обмежуючись: мобільні телефони, смартфони, КПК , та ін), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційні послуги у сфері інформаційних технологій, а саме організацію проходження Користувачем Продукту або навчання (тренінгу), або майстер-класу (далі – “Продукт”) на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2. Користувач зобов’язується сплатити Виконавцю вартість Продукту, який він купує.
2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять тощо) Продукту навчання (тренінгу) погоджується Сторонами у Програмі Продукту навчання (тренінгу), що розміщується на Сайті Виконавця.
2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує жодних результатів застосування Користувачем Продуктів, придбаних у Виконавця у своїй діяльності.
2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування/перегляду Продуктів, знань та навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.

3. Умови надання послуг.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (майстер-клас або тренінг) або у формі дистанційного відтворення Продукту на Пристрої Користувача (запису або прямої трансляції), або у будь-якій іншій формі, передбаченій Програмою продукту відповідно до навчального плану (якщо такий є) та розкладом (графіком) занять, розроблених Виконавцем та які містяться у Програмі Продукту, розміщеній у відповідному розділі Сайту Виконавця.
3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Продукту. 3.3. Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Продукту та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
3.4. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.
3.5. Порядок акцепту:
3.5.1. Користувач вибирає Продукт на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.
3.5.2. Після вибору необхідного Продукту (-ів) Користувач оформляє заявку на консультацію або відразу переходить до кошика та здійснює оплату.
3.5.3. Якщо Продукт надається у дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Продукту Користувач отримує посилання для доступу до цього Продукту, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Продукту.
3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима, якщо інше не передбачено Програмою продукту.
3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації та виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Продукту.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:
4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Продукту.
4.1.3. Скасувати, переривати чи переносити будь-які Продукти, змінювати їх матеріали, значення та вагу будь-якого завдання, тесту чи іспиту.
4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі проходження Продукту, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.
4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Продукту.
4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.
4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;
4.2.4. За потреби забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

5. Права та обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право:
5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Продукту.
5.2. Користувач зобов’язується:
5.2.1. Добросовісно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.
5.2.2. Виконувати домашні завдання в рамках проходження Продукту, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, та у строки, вказані ними.
5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором та Програмою Продукту. 5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.
5.2.5. Утриматися в процесі проходження Продукту від дій, які:
5.2.5.1. можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь у Продукті та отримувати інформацію в процесі проведення Продукту.
5.2.5.2. можуть призвести до пошкодження майна інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників чи користувачів приміщення, в якому проводиться Продукт.
5.2.5.3. порушують громадський порядок, у тому числі кривдять присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створення шуму за допомогою пристроїв тощо.
5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб чи лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.
5.2.5.5. виявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Продукту або без нього.
5.2.6. Якщо це передбачено Програмою Продукту — скласти підсумковий внутрішній тест (іспит).

6. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму сплачених Користувачем Продуктів.
6.2. Вартість конкретного Продукту визначається Виконавцем у Програмі Продукту, яка розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.
6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.
6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач прослухав більш ніж одне заняття Продукту та відмовився від Послуг.
6.5. У разі оплати Користувачем конкретного Продукту розмір такого Продукту не може змінюватися протягом усього терміну проходження Продукту.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ПОВ’ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ЯВНИХ І НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У Т.Ч. КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИТІКАЮТЬ З ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ. Окрім ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ЗВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ЗВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОРИСТУЄТЬСЯ НИМИ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.
7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано втрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Користувача до Послугам та їх використанням або неможливістю такого доступу чи використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.
7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.
7.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не лише призупинити надання послуг та доступ до Продукту до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.
7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Продукту не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Продукту у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Продукту та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Продукт коштів, Користувач зобов’язаний виплатити Виконавцю штраф, рівний стократному розміру вартості відповідного Продукту, за кожний випадок порушення, зазначеного цим пунктом.

8. Форс-мажор.

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання спричинене обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 

9. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:
9.1.1. По згоді сторін;
9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів,
які змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
9.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.
9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Продукту, разом з якою Користувач проходить цей Продукт.

10. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.
10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

11. Термін дії Оферти.

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Інтелектуальна власність.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відгукну ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі Продукту або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач можна використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання з іншою метою.
12.2. Користувач погоджується створити та використовувати лише один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.
12.3. Використання Послуг не надає Користувачеві права матеріальної чи інтелектуальної власності на послуги або матеріали, що використовуються.
12.4. Разом з матеріалами, що створюються в процесі проходження Продукту, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензійну, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт та використання цілях.
12.5. Вказана у п. 12.4 цього Договору ліцензія надає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі набуватимуть Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інших прав Виконавця на матеріали Користувача, наприклад, за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, у тому числі якщо, на думку Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. Прикінцеві положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.
13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.
13.3. З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене у ст. 14 цього Договору.
13.4. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.
13.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.
13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
13.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Реквізити Виконавця.

ФОП Когут Уляна Андріївна
e-mail: [email protected]